ipm.jpg

نمـایشگاه IPM برای سی و هفتمین سال پیاپی در  اِسِن (Essen) یکی از شهرهای ایالت وستفالن در شمال رود راین (North Rhine-Westphalia) کشور آلمان در تاریخ 22 تا 25 ژانویه 2019 برگزار خواهد شد.